مراسم بزرگداشت روز پزشک

142

مراسم بزرگداشت روز پزشک به میزبانی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش