بخش هایی از کارگاه آنلاین معاملات مفصلی (ماده 169 مکرر) با تدریس آقای مهدی غریب

70

بخش هایی از کارگاه آنلاین معاملات مفصلی (ماده 169 مکرر) با تدریس آقای مهدی غریب در مرکز آموزش حسابداران خبره pact