حال و هوای خانه شهید پس از اعدام توسط رژیم ظالم بحرین

78

پخش شیرینی توسط خانواده شهید بحرینی لحظاتی از حال و هوای خانه شهید پس از اعدام توسط رژیم ظالم بحرین