شستشوی نما ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

39

شستشوی نما با واترجت ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط شرکت آذرخش ساختامن کهن اجرایی شده است.