ماجرای کشتی افتخار آفرین عموزاد مقابل آمریکا

620

گفتگو تلفنی با کشتی گیر ایرانی که مقابل حریف آمریکایی افتخار آمیز شد

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.7 هزار دنبال کننده