پرسپولیس و نفت سال ۶۱

39

گل علی پروین به نفت گل غلامرضا فتح آبادی به نفت