اصطلاح cook the books

21

حسابدار تا قبل از دستگیر شدنش بالای یک سال بود که داشت حساب ها را دستکاری می کرد. The accountant was cooking the books for over a year before he was caught