خداحافظی با کم آبی

617
روزنامه صبح نو
روزنامه صبح نو 197 دنبال‌ کننده

کمبود آب و خشکسالی نگرانی عمده ای است که در یک دهه اخیر گریبان بسیاری از کشورها را گرفته است. به همین علت در چند سال اخیر استفاده از آب های ژرف مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته.