علیرضا گلستانه

علیرضا گلستانه

1 ماه پیش
صنعت فوتبال ضرر ده هم خصوضی کنن! عین همون بانک ها و پتروشیمی هایی که بدون سرو صدا دادن به خانواده های خاص