روز اول جام جهانی شطرنج 2019 دور اول

357

روز اول جام جهانی شطرنج 2019 مردان جهان در خانتی مانسیسک روسیه شامل گفتگو با استادبزرگ ایران علیرضا فیروزجا

حسین شهیری
حسین شهیری 46 دنبال کننده