کنایه زرشناس به ادعای عدم اختیار رئیس جمهور

314

اگر رئیس جمهور تدارک چی است و اختیاری ندارد پس چرا برای دو دوره با تمام توان در انتخابات شرکت می کند؟

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.6 هزار دنبال کننده