حرکات تک ضرب مرادی و حقوقی(قهرمانی جهان 2018)

144

حرکات تک ضرب دیدنی و جذاب سهراب مرادی و امیر حقوقی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان 2018.