آسيا / مقدماتي جام جهاني و جام ملتها / بوتان - گوام

123

بازي رفت مقدماتي جام جهاني و جام ملتها در قاره آسيا بوتان 1 - گوام 0

هشت-یك-یك
هشت-یك-یك 3 دنبال کننده