نصراله حیدری در بیمارستان سوانح سوختگی شهیدمطهری

252

نصراله حیدری در بیمارستان سوانح سوختگی شهیدمطهری واقع در تهران خیابان ولیعصربالاترازمیدان ونک خ رشیدیاسمی بیمارستان سوختگی مطهری بخش مردان۲اتاق۲نصراله حیدری تلفن 02188770031