مصاحبه رحیم خستو سخنگو و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج

74

مصاحبه رحیم خستو سخنگو و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج در روز درختکاری