برگزاری نشست نقد و بررسی فیلم "جوجه ها آخر پاییز جیغ می کشند"

254

در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر