کاروان پیاده زائرین پیاده حرم امام رضا_1387_محمد حاج محمد خانی

149