گزیده نخستین رویارویی راجر فدرر و رافائل نادال

830

گزیده نخستین رویارویی راجر فدرر و رافائل نادال که در مسابقات مسترز مایمی سال 2004 انجام شد. | Tennisfa.com

تنیسفا
تنیسفا 56 دنبال کننده