روش های انجام پروتز صورت

135

اغلب برش ها از داخل دهان هستند./ رعایت بهداشت دهان و استفاده از دهانشویه ها بسیار مهم است./ اصولا عمل های دردناکی نیستند./ استفاده از گن های مخصوص الزامی است./