مصاحبه با کارگردانان|فیلم جان دار

425

گفت و گو با کارگردانان فیلم «جان دار» آقایان «پدرام پورامیری» و «حسین امیری دوماری»