شاخص زبان بدن

374
374 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سناریوی ارتباطی وموقیعت فرد در ارتباط با مخاطب یا مخاطبین ، تعیین کننده زبان بدن ونحوه ارتباط گیری فرد می باشد