صحبت های نمایندگان کشورمان پیش از عزیمت به سالن مسابقات جام جهانی 2019

339