تهران آماده توسعه همه جانبه مناسبات با کلمبو است

988

نقض برجام و خروج از آن از سوی آمریکا به معنای زیر پا گذاشتن اخلاق، سیاست، راه صحیح دیپلماتیک و مقررات بین المللی است