تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا ۱۹۸۴

198

تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران قبل اعزام به مسابقات جام ملتهای آسیا ۱۹۸۴