اولین مراسم روز اردبیل توسط شهرداری اردبیل در شهیدگاه

232

اولین مراسم روز اردبیل توسط شهرداری اردبیل در محوطه شهیدگاه برگزار شد

شهرخوان
شهرخوان 4 دنبال کننده