تنش بین آمریکا و چین بالا گرفت

210

منبع: بی بی سی انگلیس، 15 مرداد 98