زیبایی جدید شهر اصفهان

18

شهروندان منطقه_۱۵ وقتی از خانه هایشان بیرون می‌آیند با تندیس سلمان فارسی ، یک اسطوره روبرو می شوند. این تند یس برنزی، ۶ متر ارتفاع دارد و به دست استاد مرتضی نعمت اللهی، مجسمه ساز برجسته ساخته شده است.