مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای محمدرضا نوری زاده

27

مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای محمدرضا نوری زاده ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر یزد سیزدهمین نمایشگاه طلا و جواهر اصفهان شهروز معنوی مدیرمسئول شمش آنلاین

شمش آنلاین
شمش آنلاین 14 دنبال کننده