مهربانی دانشجویان دانشگاه شریعتی تهران

872

فیلمی که مشاهده میکنید مهربانی دانشجویان دانشگاه #شریعتی تهران است که در تاریخ1397/12/8 بیش از 300پرس غذا خود رو به نیازمندان تهران تقدیم کردند❤️