متن و حاشیه 17| دانشجویی؟ نمی دونی 16آذر چه روزی است؟

16,370

متن و حاشیه این هفته به صحبت نماینده اردبیل پرداخته است. از سوی دیگر به تغییرات اساسی در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی سمنان می پردازیم که با حضور رئیس جمهور یکهو متحول شد. از سوی دیگر خبر جالب دانشگاه آزاد واحد کرج هم از چشم متن و حاشیه دور نمانده است.