۴ گل پرسپولیس به ملوان در سال ۷۲

67

گل حمید درخشان به ملوان ( ۲گل ) گل فرشاد پیوس به ملوان گل سعید تهرانی نژاد به ملوان