عصبانیت شدید استراماچونی در نشست خبری و ترک جلسه:

423

عصبانیت شدید استراماچونی بعد از بازی با ماشین سازی