جلسه شوراى ورزش همگانى استان سمنان، استاندارى سمنان٩٧/٤/٣٠

33
33 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

با مديريت على محمد همتی رئيس هيأت ورزشهاى همگانى شهرستان سمنان