خبر دادن امام صادق از تولد امام رضا علیهما السلام

225

Imam Sādiq (pbuh) pointed towards Mūsā bin Ja‘far and said: My son Mūsā Will have a son named as Ali. The best new born who will set his foot on the earth is my Son Ali bin Mūsā al-Rīḍā. Today is the day the best of people set foot on this earth. We wish you a happy Eid and congratulations on the auspicious birth anniversary of imam Rīḍā (pbuh).

تقویم شیعه
تقویم شیعه 26 دنبال کننده