چگونگی فیلم برداری فوق پیشرفته از موشک های spaceX

5,590

شرکت spaceX همیشه با کیفیت فوق العاده و از فواصل بسیار زیاد با نماهای نزدیک از موشک های در حال پرواز خود فیلم برداری می کند. اما راز این فیلم برداری عالی چیست؟