چگونه روان صحبت کنیم؟ قسمت دوم (دکتر زند)

3,968

sokhanvaran.org کانون سخنوران محکمم و قدرتمند صحبت کردن و از طرف دیگر روان و سلیس سخن گفتن، دو بال حیاتی فن بیان است. تمرین های قدرتی و سرعتی تلفظ حروف می تواند شما را در این زمینه صحب توانایی و مهارت کند در این ویدئو به تمرین تلفظ حروف پس زبانی مانند ک، گ، ق، خ پرداخته ایم. شما هم با تمرین می توانید در این زمینه پیشرفت قابل توجهی کسب کنید.