رییس جمهوری در دیدار جانباز ۷۰ درصد فرامرز فاضلی

653

دیدار با خانواده شهدا و جانبازان که در راه حق و کشور جانفشانی کردند، افتخاری برای دولت تدبیر و امید است