پاری سن ژرمن باستیا را در هم کوبید

238

گلهای بازی پاری سن ژرمن ۵-۰ باستیا را در فیلم مشاهده می کنید.