رونق کشاورزی اصفهان با جاری شدن زاینده رود

55

حیات دوباره زاینده رود به کشاورزی اصفهان هم رونق داده .کشاورزان غرب و شرق اصفهان باغات و زمین های خود را با این آب سیراب می کنند . مردم نصفهان از جاری شدن مجدد آب شادمان انند. گزارش مهدی ستوده خبرنگار صدا و سیما از جاری شدن رودخانه زاینده رود