آموزش زناشویی/ در رابطه جنسی همديگر را قضاوت نکنید

10,861

در رابطه جنسی خواسته ها و انتظارات خود را بدون ترس از قضاوت شدن بیان کنید. توصیه های خانم حلیمه باصفت مشاور و روانشناس را در این کلیپ ببینید