رزمایش مشترک ترافیکی و خدمات سفر خراسان شمالی نوروز 96

358

رزمایش مشترک ترافیکی و خدمات سفر خراسان شمالی نوروز 96