فروزان: ۴۰میلیون تُرک پشت من هستند

199

فروزان: تا زنده‌ام برای پرسپولیس کری می‌خوانم/ ۴۰میلیون تُرک پشت من هستند