فرهنگ هیپ هاپ قسمت اول

224

قسمت اول به چگونگی تولد هیپ هاپ در آمریکا و نسل اول رپ کن های آمریکا پرداخته شده