نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و چهارمین فن بازار استان مازندران

318

حضور پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و چهارمین فن بازار استان مازندران