برگزاری نشست نقدوبررسی فیلم های هنر و تجربه

57

در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر