هفدهمین نمایشگاه کتاب پنجره

32

برگزاری هفدهمین نمایشگاه پنجره از سوی کانون پنجره دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد