خوزستان میزبان مسابقات لیگ جهانی کشتی فرنگی تعیین شد

262

دردیداری که امروز بین رسول خادم رییس فدراسیون کشتی کشور با عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان درمحل این استانداری انجام شد , توافق گردید که شهراهواز میزبان مسابقات لیگ جهانی کشتی که برای اولین بار درایران برگزارمی شود ,باشد.