پدر و پسر و شاه عباس دماوند و سفر با موتور

273

پدرو پسر در سفر با موتور به دور حداقل نوار مرزی ایران تابستان سال نود و هشت