نان آزادی کرامت انسانی مصر

28

نان آزادی کرامت انسانی سرود جوانان ضد سرمایه داری مصر انقلابی که سرکوب شد و انقلابی که توسط اخوان تکفیری مصادره سد عدالت