مصاحبه مطبوعاتی پس از مرحله تعیین خط - گرندپری ایتالیا 2019

243

فرمول یک ایران - مصاحبه مطبوعاتی پس از مرحله تعیین خط - گرندپری ایتالیا 2019